Struktur Organisasi

STRUKTUR BARU 2018

STRUKTUR ORGANISASI

 

 • KETUA : Dr. Tamah, S.H., M.H.
 • WAKIL KETUA : Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.
 • HAKIM :
 • 1. H. A. Mukri Agafi, S.H., M.H.
 • 2. Drs. Suyuti, S.H., M.H.
 • 3. Drs. M. Rusli, S.H., M.H
 • 4. Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.
 • 5. Hamzah, S.Ag., M.H.
 • 6. Saiful, S.Ag., M.H.
 • 7. H. Abu Jahid Darso Atmojo Lc., LL.M., Ph.D
 • 8. H. Asis, S.H., M.H.
 • PANITERA : Rohili, S.H.
 • SEKRETARIS : Abdul Ghaffar, M. S.HI., M.H.
 • KASUBAG UMUM : Mohammad Sofri M, S.E.
 • KASUBAG IT : Dhany Kurniawan, S.Kom.
 • KASUBAG KEPEGAWAIAN : Sutisna.
 • PANMUD HUKUM : Hj. N. Kesih, S.Ag.
 • PANMUD GUGATAN : Mulyati, S.Ag.
 • PANMUD PERMOHONAN : Dra. N. E. Nurbayani.
 • PANITERA PENGGANTI :
 • 1. Ushwatun Khasanah, S.HI.
 • 2. Nur Zahara Fauza, S.H.
 • 3. Asep Ruchyana, SH.
 • 4. Ahmad Suroso, S.Ssy.
 • JURUSITA PENGGANTI :
 • 1. Ateng Jaelani.
 • 2. Enung Rostiana.
 • 3. Eros Rosita.
 • STAF : Dra. Roslaini.
 •